Vedtægter


                                               Vedtægter


                                                               for


                                          Støtteforeningen afdeling Randers

                                                    for Lungepatienter

                                                       Baldersvej 12

                                                    8920 Randers Nv

                                                     Tel. 51820275


§1

Foreningens navn er Støtteforeningen afdeling  Randers for Lungepatienter,                                                                        med binavnet LungePatient.dk

                                       CVR. nr. 30 42 74 08

§2

Foreningens hjemsted er Randers.


§3

Medlemmer af støtteforeningen er medlemmer af afdeling Randers.


§4

Foreningens formål er på almennyttigt grundlag

at indsamle og tilvejebringe økonomiske ressourcer gennem udlejning af støtteforeningens feriehuse til medlemmer og enkeltpersoner med lunge- og luftvejssygdomme.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet foretages eventuelt henlæggelser til udlodning næste år i overensstemmelser med formålet i Støtteforeningen, således at det ikke i foreningens regnskab fremkommer et overskud til beskatning.


§5

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel pr. brev eller pr. mail til medlemmerne, med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Aflæggelse af regnskab

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.Valg af 2 suppleanter

7.Valg af bilagskontrollanter

8.Valg af bilagskontrollantsuppleant

9.Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan på samme måde indvarsles, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer fremsætter begæring herom.

På generalforsamlingen har medlemmer hver en stemme, og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal dog undtaget vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen jf. § 8.

Skriftlig afstemning kan forlanges.


Bestyrelsen, der består af 3 – 5 medlemmer, vælges for 2 år ad gangen, således, at der hvert år afgår skiftevis 1 og 2 eller 2 og 3, idet formand og kasserer ikke vælges samme år.

Desuden vælges 2 suppleanter, 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov – som udgangspunkt dog mindst et møde pr. kvartal.


§6

Bestyrelsen repræsenter foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen.


§7

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udfærdiges af kassereren, hvorefter det revideres.

Bilagskontrollanterne har til enhver tid ret til at efterse regnskabet og kassebeholdningen.

Afdelingens midler sættes i bank/sparekasse eller anbringes i solide papirer.

Formanden og kassereren disponerer i foreningen over afdelingen midler.

Ved optagelse af lån og ved køb og salg af fast ejendom, kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.

I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning overføres eventuelt overskud til udlodning næste år, således at der ikke fremkommer overskud til beskatning

.

§8

Vedtægtsændringer eller forslag til ophævelse af foreningen kan dog kun gennemføres, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødte, og når beslutningen er vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er vedtægtsændringer eller beslutning om ophævelse vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, på hvilket spørgsmålet eller forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyntagen til antal fremmødte medlemmer.

Ved foreningens eventuelle opløsning tilfalder foreningens midler. 

Et eller flere almennyttige formål, herunder feriehusene, som udvælges af bestyrelsen.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 2. juni 2015- rettet den 2. april 2016


Vedtægtsændring til §1, §3, §4, §8, Vedtaget på generalforsamlingen den 1. november 2021


Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. november 2021