Privatlivspolitik for Støtteforeningen for Afdeling Randers

PRIVAT POLITIK

Privatlivspolitik for Støtteforeningen for Lungeforeningen Afdeling Randers

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger 

Støtteforeningen for Lungeforeningen Afdeling Randers  er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: 

Kontaktperson: Tommy Pilgaard

Adresse: Baldersvej 12

CVR: 30427408

Telefonnr.: 60881955

Mail: kontoret@bm-randers.dk

Hjemmeside: www.bm-randers.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger :

1. Medlemsoplysninger: 

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse, bank oplysninger

Følsomme personoplysninger: Fx et medlems sygdomshistorik

2. Oplysninger om frivillige: 

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser 

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer 

Cpr-numre 

Følsomme personoplysninger: sygdom 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:

Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). 

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er: 

At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger 

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er: 

At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev

At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem 

At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

At kunne levere varer og ydelser du har bestilt 

At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er: 

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:  

At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv. 

At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen  

At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse) 

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)  

Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. 

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.Revision af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.